شماره سیم کلمسان KE 2 کد 518010

کد محصول: 518010

518010-9  و  9-518020  و  5-518030  و  518040  و  8-518043

شماره سیم


اطلاع از قیمت ها:
0935686975909126869759

دسته:

برقکار ساختمان برای سیم کشی ساختمان ها باید به این نکته توجه داشته باشد که از چه سیمی با چه شماره ای استفاده کند در این مواقع باید رنگ سیم ها باهم فرق داشته باشه که با استفاده از حروف و اعداد تفاوت کابل ها و سیم ها مشخص می شود که به آن شماره سیم می گویند.

حروف سیم ها:

حرف سیم A :518010
حرف سیم B :518011
حرف سیم C :518012
حرف سیم D :518013
حرف سیم E :518014
حرف سیم F :518015
حرف سیم G :518016
حرف سیم H :518017
حرف سیم I :518018
حرف سیم J :518019
حرف سیم K :518020
حرف سیم L :518021
حرف سیم M :518022
حرف سیم N :518023
حرف سیم O :518024
حرف سیم P :518025
حرف سیم Q :518026
حرف سیم R :518027
حرف سیم S :518028
حرف سیم T :518029
حرف سیم U :518030
حرف سیم V :518031
حرف سیم W :518032
حرف سیم X :518033
حرف سیم Y :518034
حرف سیم Z :518035
حرف سیم Mp :518040
حرف سیم 518043: +
حرف سیم 518044: –
حرف سیم 518045: *
حرف سیم 518046: )
حرف سیم 518047: .
حرف سیم 518048: /

مواد

PA 66

سطح مقطع

1.5-2.5

نوع نصب

ACIK