شماره سیم مدل KE 3 کلمسان کد 519010

کد محصول: 519010

519010-9  و  9-519020  و  5-519030  و  519040  و  8-519043

 

اطلاع از قیمت ها:
0935686975909126869759

 

دسته:

برقکار ساختمان برای سیم کشی ساختمان ها باید به این نکته توجه داشته باشد که از چه سیمی با چه شماره ای استفاده کند در این مواقع باید رنگ سیم ها باهم فرق داشته باشه که با استفاده از حروف و اعداد تفاوت کابل ها و سیم ها مشخص می شود که به آن شماره سیم می گویند.

حروف سیم ها:

حرف سیم A :519010
حرف سیم B :519011
حرف سیم C :519012
حرف سیم D :519013
حرف سیم E :519014
حرف سیم F :519015
حرف سیم G :519016
حرف سیم H :519017
حرف سیم I :519018
حرف سیم J :519019
حرف سیم K :519020
حرف سیم L :519021
حرف سیم M :519022
حرف سیم N :519023
حرف سیم O :519024
حرف سیم P :519025
حرف سیم Q :519026
حرف سیم R :519027
حرف سیم S :519028
حرف سیم T :519029
حرف سیم U :519030
حرف سیم V :519031
حرف سیم W :519032
حرف سیم X :519033
حرف سیم Y :519034
حرف سیم Z :519035
حرف سیم Mp :519040
حرف سیم 519043: +
حرف سیم 519044: –
حرف سیم 519045: *
حرف سیم 519046: )
حرف سیم 519047: .
حرف سیم 519048: /

مواد

PA 66

سطح مقطع

4-6

نوع نصب

ACIK