شماره سیم مدل KE 1 کلمسان کد 517010

کد محصول: 517010

517010-9  و  9-517020  و  5-517030  و  517040  و  8-517043

شماره سیم

اطلاع از قیمت ها:
0935686975909126869759

 

دسته:

برقکار ساختمان برای سیم کشی ساختمان ها باید به این نکته توجه داشته باشد که از چه سیمی با چه شماره ای استفاده کند در این مواقع باید رنگ سیم ها باهم فرق داشته باشه که با استفاده از حروف و اعداد تفاوت کابل ها و سیم ها مشخص می شود که به آن شماره سیم می گویند.

حروف سیم ها:

حرف سیم A :517010
حرف سیم B :517011
حرف سیم C :517012
حرف سیم D :517013
حرف سیم E :517014
حرف سیم F :517015
حرف سیم G :517016
حرف سیم H :517017
حرف سیم I :517018
حرف سیم J :517019
حرف سیم K :517020
حرف سیم L :517021
حرف سیم M :517022
حرف سیم N :517023
حرف سیم O :517024
حرف سیم P :517025
حرف سیم Q :517026
حرف سیم R :517027
حرف سیم S :517028
حرف سیم T :517029
حرف سیم U :517030
حرف سیم V :517031
حرف سیم W :517032
حرف سیم X :517033
حرف سیم Y :517034
حرف سیم Z :517035
حرف سیم Mp :517040
حرف سیم 517043: +
حرف سیم 517044: –
حرف سیم 517045: *
حرف سیم 517046: )
حرف سیم 517047: .
حرف سیم 517048: /

مواد

PA 66

سطح مقطع

0.75-1.5

نوع نصب

ACIK